Mời quý thầy cô tải về chỉnh sửa để sử dụng thành bộ tài liệu học tập Toán 12 chi tiết, file word có thể chỉnh sửa.

GỒM CÁC CHUYÊN ĐỀ

DS_C8_VI TRI TUONG DOI.doc

DS_C8_PHUONG TRINH MAT PHANG.doc

DS_C8_PHUONG TRINH MAT CAU.doc

DS_C8_PHUONG TRINH DUONG THANG.doc

DS_C8_HE TOA DO TRONG KHONG GIAN.doc

DS_C8_GOC – KHOANG CACH.doc

DS_C7_THE TICH KHOI NON TRU CAU.doc

DS_C7_THE TICH KHOI CHOP.doc

DS_C6_QUAN HE VUONG GOC_LOP 11.doc

DS_C6_QUAN HE SONG SONG_LOP 11.doc

DS_C5_BAI TOAN TOI UU.doc

DS_C5_BAI TOAN THUC TE.doc

DS_C4_TAP HOP DIEM SO PHUC.doc

DS_C4_PHUONG TRINH TREN TAP SO PHUC.doc

DS_C4_DANG DAI SO VA CAC PHEP TOAN TREN TAP SO PHUC.doc

DS_C3_UNG DUNG TICH PHAN.doc

DS_C3_TICH PHAN.doc

DS_C3_NGUYEN HAM.doc

DS_C2_PT-BPT MU.doc

DS_C2_PT-BPT LOGARIT.doc

DS_C2_LUY THUA.doc

DS_C2_LOGARIT.doc

DS_C2_HAM SO LUY THUA-LOGARIT-MU.doc

DS_C1_TUONG GIAO.doc

DS_C1_TIEP TUYEN.doc

DS_C1_TIEM CAN.doc

DS_C1_MINMAX.doc

DS_C1_DON DIEU.doc

DS_C1_DO THI.doc

DS_C1_DIEM DAC BIET.doc

DS_C1_CUC TRI.doc

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *