Đây là bộ tài liệu học tập toán 10, HK1, năm học 2022 – 2023. Thầy soạn dành riêng cho lớp 10C4 và 10C8 nói riêng và các lớp khác của khối nói chung. Tài liệu học tập chung nhà trường sẽ phát, nhưng không đầy đủ bằng bộ của thầy. Các bạn tải về, in ra được thì in, không thì để đó mở bằng máy vi tính hoặc điện thoại để học, không bắt buộc phải in ra.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.